Prof. (Dr.) J. V. Desai – Chairman

The Secretary to Government of Haryana, Education Department.

Ms. Kanta Sharma

Mr. Varun Sharma

Ms. Santosh Sharma

Dr. N.P. Singh

Mr. R.K. Khosla

Dr. Jay Shankar Prasad

Dr. Jyoti Gupta

Dr.Jyothi Chawla

Dr. Rahul Varshney

Dr. Bineet Sinha

Dr. Rajiv Ratan – Member Secretary